08-400 719 20                       info@solnakontor.se

Integritetspolicy

Gäller från 2023-01-01

Haga Development AB, org nr 559349-5707, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Haga Development AB” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. Haga Development AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller våra tjänster enligt vårt sortiment och vid besök av webbplatsen solnakontor.se

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda vår webbplats, ingå avtal eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Haga Development AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår ett avtal med oss eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla valda tjänster, erbjudanden och information. Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare:

Haga Development AB samlar in information när du besöker solnakontor.se. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatsen används och för att förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personlig identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.

Uppgifter som behandlas:

 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats
 • Tidpunkt för besöket 

Om du använder formulär på webbplatsen för att kontakta oss så behöver vi bland annat behandla:

 • Namn
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Din aktivitet på vår webbplats
 • Vad ärendet gäller

För dig som är kund:

Haga Development AB behandlar information om dig som kund för att kunna uppfylla ingångna avtal, möjliggöra leverans och upprätthålla kommunikation.

De uppgifter som behandlas är bland annat:

 • Kundnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vilka avtal och dess villkor som du är knuten till
 • Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Haga Development AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Fullgörande av avtal och köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal. Exempelvis för att kunna informera rätt person innan leverans och fullgöra nödvändig kommunikation och för att kunna fakturera inblandade parter i uppdraget. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp aktiva eller avslutade uppdrag.

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat avtal.

Rättslig skyldighet

I vissa fall har Haga Development AB en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).

Samtycke

I undantagsfall behandlar Haga Development AB dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när du kontaktar oss genom kontaktformulär på vår webbplats.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Haga Development AB. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.

Haga Development AB med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Haga Development AB att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Haga Development AB vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering.
Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till eventuella databaser och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att Haga Development AB aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy eller fortsatta säljaktiviteter. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Haga Development AB:s behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast någon av kontaktvägarna som anges på vår webbplats.

Förändringar i integritetspolicyn

Haga Development AB kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.